Bij het verlenen van onze diensten in onze Therapiepraktijken verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Contactgegevens

Therapiepraktijk Christien Grotentraast Therapiepraktijk Suzanne Warnaar
Leenmanslag 73 Leenmanslag 73
2805 HT Gouda 2805 HT Gouda
0182 600293 06 480 131 99
christien@heeljij.nu suzanne@heeljij.nu

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het behandeltraject.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen

Bij minderjarige cliënten:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer en emailadres van (één van) beide ouders /voogd

Indien in het belang van de behandeling:

 • Huisarts of specialist
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken mbt. seksualiteit
 • Mogelijk strafrechtelijke gegevens
 • Evt. melding bij Veilig Thuis
 • Evt. begeleiding door jeugdzorg
 • Evt. geweldconflicten in het gezin.

Indien u de website bezoekt:

 • IP-adres

Doeleinden

 • Het bieden van een persoonlijk therapietraject
 • Het voldoen aan de Dossierplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO))
 • Het onderhouden van contact
 • Administratie: planning, facturatie, boekhouding, belastingen
 • Marketing

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst met u, met betrekking tot het behandeltraject uit te kunnen voeren. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het fiscaal recht, de WGBO of de WKKGZ.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Beveiliging website
 • Versturen nieuwsbrief

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers (website, email, facturatie, boekhouding, nieuwsbrief),  of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar) en dossierplicht (15 jaar).

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw medische gegevens staan enkel in een papieren dossier, die bewaard wordt in een afgesloten kast. Andere persoonsgegevens kunnen in een digitaal bestand bewaard worden; deze bestanden zijn accuraat beveiligd.

Cookies
Op de website worden enkel functionele en statistische cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw locatie, IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Therapiepraktijk Christien Grotentraast Therapiepraktijk Suzanne Warnaar
Leenmanslag 73 Leenmanslag 73
2805 HT Gouda 2805 HT Gouda
christien@heeljij.nu suzanne@heeljij.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 oktober 2018.