Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe ik omga met uw gegevens.

Contactgegevens

Therapiepraktijk Christien Grotentraast
Leenmanslag 73
2805 HT Gouda
0182 600293
christien@heeljij.nu

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Gespreksverslagen

Bij minderjarige cliënten:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer en emailadres van (één van) beide ouders /voogd

Indien in het belang van de behandeling:

 • Huisarts of specialist
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken mbt. seksualiteit
 • Mogelijk strafrechtelijke gegevens
 • Evt. melding bij Veilig Thuis
 • Evt. begeleiding door jeugdzorg
 • Evt. geweldconflicten in het gezin.

Indien u de website bezoekt:

 • IP-adres

Doeleinden

 • Het bieden van een persoonlijk therapietraject
 • Het voldoen aan de Dossierplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO))
 • Het onderhouden van contact
 • Administratie: planning, facturatie, boekhouding, belastingen
 • Marketing

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst met u, met betrekking tot het behandeltraject uit te kunnen voeren. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het fiscaal recht, de WGBO of de WKKGZ.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Beveiliging website
 • Versturen nieuwsbrief

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers (website, email, facturatie, boekhouding, nieuwsbrief),  of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar) en dossierplicht (15 jaar).

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw medische gegevens staan enkel in een papieren dossier, die bewaard wordt in een afgesloten kast. Andere persoonsgegevens kunnen in een digitaal bestand bewaard worden; deze bestanden zijn accuraat beveiligd.

Cookies
Op de website worden enkel functionele en statistische cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw locatie, IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Therapiepraktijk Christien Grotentraast
Leenmanslag 73
2805 HT Gouda
christien@heeljij.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juli 2020.