1. De cliënt verplicht zich middels het intake- en/of anamneseformulier/gesprek relevante informatie aan de Therapeut te verstrekken.
 2. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 3. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen of te verzetten, anders komt de gereserveerde tijd te vervallen zonder enig recht op compensatie.
 4. De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 5. De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 6. De Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 7. De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 8. De Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. In dit geval wordt naar rato een deel van het betaalde bedrag minus €150,- terugbetaald.
 9. De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 10. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 11. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen. Op geen enkele wijze ontstaat er recht op compensatie, in welke vorm dan ook.
 12. Indien de cliënt tegen het advies in van de Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de Therapeut een verklaring ondertekenen waarin zij te kennen geeft dat zij tegen het advies van de Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 13. De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Het bepaalde onder nummer 8 is hier ook van toepassing.
 14. De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, met betrekking tot het vinden van een andere hulpverlener.
 15. Betalingswijze van het behandelingstraject geschiedt zoals bepaald op de voorzijde van de behandelovereenkomst.
 16. Voor eventuele klachten over de behandeling gaat de cliënt in gesprek met de Therapeut. Indien zij er samen niet uitkomen, kan de cliënt zich wenden tot de Nibig.
 17. De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 18. In een collegiale intervisie kan de problematiek van de cliënt besproken worden. Dit gebeurt altijd anoniem en met als doel het verbeteren van de hulpverlening.
 19. Cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar eigen handelen.