1. De cliënt verplicht zich middels het intake- en/of anamneseformulier/gesprek relevante informatie aan de Therapeut te verstrekken.
 2. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 3. De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 4. De Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 5. De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 6. De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 7. De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 8. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen of te verzetten, anders komt de gereserveerde tijd te vervallen zonder enig recht op compensatie.
 9. Cliënt kan een sessie slechts 1 maal verzetten, dit gebeurt altijd in overleg met de Therapeut en enkel wanneer sprake is van overmacht.
 10. Afzeggen of verzetten van een afspraak kan enkel telefonisch.
 11. Beëindiging van de behandeling en ontbinding van deze behandelovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden, onder de volgende voorwaarden:
  1. Tot beëindiging van de behandeling en ontbinding van deze behandelovereenkomst kan enkel besloten worden tijdens een sessie in het behandeltraject.
  2. Deze sessie wordt aangemerkt als een genoten sessie.
  3. Een deel van het totale verschuldigde bedrag voor het gehele traject, zoals aan de voorzijde van deze overeenkomst is afgesproken, wordt naar rato verrekend, minus € 200,- annuleringskosten.
  4. Indien de cliënt tegen het advies in van de Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de Therapeut een verklaring ondertekenen waarin zij te kennen geeft dat zij tegen het advies van de Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  5. De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
 12. De Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. Verrekening vindt dan plaats zoals bepaald in artikel 11c.
 13. Betalingswijze van het behandelingstraject geschiedt zoals bepaald op de voorzijde van deze behandelovereenkomst.
 14. Voor eventuele klachten over de behandeling gaat de cliënt tijdens een sessie in gesprek met de Therapeut. Indien zij er samen niet uitkomen, kan de cliënt zich wenden tot de Nibig.
 15. De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 16. In een collegiale intervisie kan de problematiek van de cliënt besproken worden. Dit gebeurt altijd anoniem en met als doel het verbeteren van de hulpverlening.
 17. Cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar eigen handelen.