Algemene Voorwaarden behorende bij de training Gelukkig Leven vanuit je Hart 

  

Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de training Gelukkig Leven van uit je Hart door Marije Akkerman en Christien Grotentaast, hierna te noemen training 

1.2. Opdrachtnemers zijn Marije Akkerman en Christien Grotentraast, hierna te noemen trainers. 

1.3. Deelnemer is degene die toegelaten is voor deelname aan deze training hierna te noemen deelnemer. 
 

Omvang van de verplichtingen 
2. Trainers verplichten zich tot zodanige nakoming van de overeenkomst, als naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van trainers verlangd mag worden. De overeenkomst vormt voor trainers een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens als trainers derden inschakelen voor het uitvoeren van deze training. 

 

Inschrijving voor een programma 
3.1. De deelnemer schrijft zich in voor de training door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de websites van de trainers. De ontvangstdatum geldt als inschrijfdatum. 
3.2. Trainers versturen de bevestiging van inschrijving, zodra het digitale formulier is ontvangen en de aanbetaling van € 600,- is gedaan en ontvangen. Hiermee is de inschrijving definitief. 

3.3. Na inschrijving behoudt de deelnemer het recht om de inschrijving binnen veertien dagen te herroepen. De aanbetaling wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.  

3.4. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor aanvang van de training, kan herroepen worden tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de training. Reeds gemaakte kosten (zoals voor catering en cursusmaterialen en alle andere reeds gemaakte kosten) worden dan verrekend met het terug te betalen bedrag. 

 

Toelating en plaatsing van de deelnemer 
4.1. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelating, dit kan live of via beeldbellen zijn. Het is mogelijk dat naar aanleiding van het besprokene in deze intake, deelnemer niet wordt toegelaten tot de training. Deelnemer ontvangt dan binnen 14 dagen de aanbetaling terug. 

4.2. Trainers laten de training doorgaan bij voldoende deelnemers. Kan een programma wegens onvoldoende deelnemers geen doorgang vinden, wordt in onderling overleg tussen trainers en deelnemer gekeken naar een mogelijk alternatief. Zie hiervoor ook 7.2 

4.3. Indien er zich meer deelnemers ingeschreven hebben dan er beschikbaarheid is, geschiedt de plaatsing in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. 
 

Kosten en betaling 

5.1. De kosten van een programma staan vermeld bij de informatie over de training. De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 

5.2. De vermelde programmaprijzen zijn inclusief btw. 

5.3. De deelnemer betaalt bij de inschrijving een aanbetaling van € 600,-, zie hiervoor eveneens artikel 3.2 tot en met 3.4. 

5.4. Trainers sturen na toelating de factuur voor het resterende bedrag voor de training. Deze factuur dient twee weken voor aanvang van de training te zijn voldaan. Is deze termijn al verstreken, dan moet de factuur per ommegaande worden betaald. 

5.5. Bij betaling in termijnen sturen trainers na toelating de factuur voor de eerste termijnbetaling van de training. Deze factuur dient twee weken voor aanvang van de training te zijn voldaan. Is deze termijn al verstreken, dan moet de factuur per ommegaande worden betaald. 

5.6. Bij niet tijdige betaling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.  

 

Annulering door de deelnemer 
6.1. Annulering van deelname aan een programma moet schriftelijk gebeuren. 
6.2. Kosteloos annuleren kan tot 2 maanden vóór aanvang van het programma.  

Bij annulering tot 6 weken vóór aanvang van de training brengen trainers 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.  

Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de training brengen trainers 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.  

Daarna zijn alle kosten voor de training verschuldigd.  

6.3. Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is of voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangen trainers hierover zo spoedig mogelijk bericht. Deelnemer blijft de totale kosten verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.  

6.4 Deelnemers die een training vroegtijdig moeten verlaten vanwege ziekte of overmacht blijven de totale kosten verschuldigd of hebben geen recht op restitutie. 

 

Overmacht en annulering door trainers 

7.1. Trainers behouden zich het recht voor om, indien nodig, de oorspronkelijke trainer of docent te vervangen. Daarbij verplichten trainers zich de oorspronkelijke doelstellingen van het programma zo goed mogelijk te realiseren. 
7.2. Als trainers niet in de gelegenheid zijn (een deel van) een programma door te laten gaan doordat er onvoldoende deelnemers zijn of als gevolg van overmacht door het uitvallen van trainer(s), docent(en) of faciliteiten, dan worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemer(s) de opties besproken om alsnog aan de verplichtingen van de overeenkomst te kunnen voldoen. 

7.3 Trainers behouden zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/ of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer blijft alle kosten verschuldigd en heeft geen recht op teruggave van (een gedeelte van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training.  

 

Aansprakelijkheid van trainers 

8.1. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en resultaat. 

8.2. Trainers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade en nadelige gevolgen, die eventueel kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van de training door trainers. 
8.3. Voor directe schade als gevolg van een aan trainers toe te rekenen tekortkoming, zijn trainers alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld bij trainers. 
8.4. Indien trainers verplicht zijn de schade te vergoeden, geldt een beperking tot maximaal het bedrag wat wordt gedekt door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van trainers. 

8.5 Trainers zijn niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van belangrijke informatie over de mentale gezondheid van de klant.  

 

Intellectuele eigendom 
9.1. Trainers behouden over het materiaal alle auteurs- en andere rechten. 
9.2. Trainers verstrekken gedurende het programma of de coaching aan de deelnemers het benodigde materiaal. De deelnemer mag dit materiaal slechts benutten en vermenigvuldigen voor eigen gebruik. 
9.3. Om het materiaal te gebruiken of te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan binnen de doelstellingen van het programma of de coaching past, is vooraf schriftelijke toestemming nodig. 

 

Privacy, persoonsregistratie en geheimhouding 
10.1. Trainers verplichten zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de deelnemer. Trainers zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de door deelnemers verstrekte vertrouwelijke, persoonlijke informatie. 

10.2. Deelnemer zal eveneens geheimhouding betrachten ten aanzien van alle persoonlijke informatie die tijdens de training wordt gedeeld. 

10.3. Informatie over en gegevens van de deelnemer worden louter na uitdrukkelijke instemming van de betreffende deelnemer aan derden gegeven.  

10.4. Deelnemer verleent met het deelnemen aan de training toestemming op opgenomen te worden in een besloten whatsapp groep en toegevoegd te worden aan de nieuwsbrief van de beide trainers. 

 

Klachtenprocedure voor de deelnemer 
11.1. Als een deelnemer over de training een klacht heeft, dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van de training, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan de trainers te sturen. 
11.2. Trainers zoeken binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact met de deelnemer om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
11.3.   De afhandeling van de klacht geschiedt binnen vier weken na de ontvangstbevestiging. Blijkt meer tijd nodig voor de afhandeling, dan brengen de trainers de deelnemer hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt een indicatie gegeven van de verwachte afhandelingstermijn. 

11.4.   Is de deelnemer van mening dat de klacht onvoldoende is afgehandeld, dan kan de deelnemer zich met de klacht aangaande Christien Grotentraast wenden tot de NIbig en aangaande Marije Akkerman tot de BATC. 

11.5. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in Zwolle.